•  
   •  
   • KontaktInformacije

   •  
   •  
   • Akcije na BELEX-u

    Stanje naših akcija na Beogradskoj Berzi.

    Simbol: NPPU

    • Cena:
     1.390 RSD
    • Promena:
     0,00%
   •  
   •  
   • Newsletter

    Prijavite se na naš newsletter sistem za redovna obaveštenja

   •  
    
   • Korporativno upravljanje

    Kodeksom korporativnog upravljanja AD „Novi Pazar-put“ uspostavljaju se principi korporativne prakse i organizacione kulture u skladu sa kojima će se ponašati nosioci korporativnog upravljanja AD „Novi Pazar-put“, a naročito u vezi sa pravima akcionara, okvirima i načinom delovanja nosilaca korporativnog upravljanja, javnošću i transparentnošću poslovanja Društva.

    Osnovni cilj Kodeksa korporativnog urpavljanja je uvođenje dobrih poslovnih običaja u domenu korporativnog upravljanja, koji treba da omoguće ravnotežu uticaja njegovih nosilaca, konzistentnost sistema kontrole i jačanje poverenja akcionara i investitora u Društvo, sve u cilju obezbedenja dugoročnog poslovnog razvoja Društva.

    Neki od principa koje Kodeksa korporativnog upravljanja obezbeđuje su:

    • Ostvarivanje statusnih i imovinskih prava akcionara utvrđenih Zakonom i Statutom Društva
    • radvnopravan i jednak tretman akcionara
    • sprovođenje pravila o sukobu interesa
    • saradnja organa Društva kroz razmenu informacija između organa i njihovih članova, naročito o pitanjima iz delokruga jednog organa koja su od značaja za rad i odlučivanje drugog organa, redovnu komunikaciju i izveštavanje
    • razvijanje mehanizama i negovanje kulture saradnje organa Društva u vršenju poslova kontrole nad poslovanjem Društva
    • da će prilikom objavljivanja informacija i izveštavanja Društvo u svemu poštovati odredbe Zakona o tržištu kapitala, podzakonska akta Komisije za hartije od vrednosti i akta Beogradske berze.
   •