•  
   •  
   • KontaktInformacije

   •  
   •  
   • Akcije na BELEX-u

    Stanje naših akcija na Beogradskoj Berzi.

    Simbol: NPPU

    • Cena:
     1.390 RSD
    • Promena:
     0,00%
   •  
   •  
   • Newsletter

    Prijavite se na naš newsletter sistem za redovna obaveštenja

   •  
    
   • Generalni direktor

    Nadzorni odbor imenuje Generalnog direktora iz redova članova izvršnog odbora koji ispunjavaju Zakonom i Statutom propisane uslove za Generalnog direktora. Generalni direktor bira se za period od četiri godine. Poslove Društva vodi generalni direktor u skladu sa odredbama Zakona i Statuta. Društvo zastupa Generalni direktor, bez ograničenja i bez ograničenja supotpisom.

    Generalni direktor, između ostalog, koordinira rad izvršnih direktora, organizuje poslovanje Društva, donosi opšte akte Društva koje ne donosi Skupština i Nadzorni odbor, donosi sve pojedinačne akte kojima se odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih, saziva, predlaže dnevni red i predsedava sednicama Izvršnog odbora, saziva sednice proširenog kolegijuma koji razmatra mesečno poslovanje i planiranje na nivou preduzeća, utvrđuje dnevni red i predsedava sednicom kolegijuma i obavlja druge funkcije definisane Zakonom i Statutom društva.

    Za Generalnog direktora AD “Novi Pazar-put” Novi Pazar 31.12.2013. imenovan je Ibrahim Škrijelj dipl.građ.inž.

   •