•  
   •  
   • KontaktInformacije

   •  
   •  
   • Akcije na BELEX-u

    Stanje naših akcija na Beogradskoj Berzi.

    Simbol: NPPU

    • Cena:
     1.390 RSD
    • Promena:
     0,00%
   •  
   •  
   • Newsletter

    Prijavite se na naš newsletter sistem za redovna obaveštenja

   •  
    
   • Direktor

    Skupština društva imenuje Direktora koji ispunjava Zakonom i Statutom propisane uslove za Direktora. Direktor bira se za period od četiri godine. Poslove Društva vodi Direktor u skladu sa odredbama Zakona i Osnivačkog akta. Društvo zastupa Direktor, bez ograničenja i bez ograničenja supotpisom.

    Direktor, između ostalog, koordinira rad direktora sektora, organizuje poslovanje Društva, donosi opšte akte Društva koje ne donosi Skupština, donosi sve pojedinačne akte kojima se odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih, saziva sednice proširenog kolegijuma koji razmatra mesečno poslovanje i planiranje na nivou preduzeća, utvrđuje dnevni red i predsedava sednicom kolegijuma i obavlja druge funkcije definisane Zakonom i Osnivačkim aktom društva.

    Za Direktora “Novi Pazar-put” Novi Pazar 30.10.2019. imenovan je Aleksandar Grbović.

   •