•  
   •  
   • KontaktInformacije

   •  
   •  
   • Akcije na BELEX-u

    Stanje naših akcija na Beogradskoj Berzi.

    Simbol: NPPU

    • Cena:
     1.390 RSD
    • Promena:
     0,00%
   •  
   •  
   • Newsletter

    Prijavite se na naš newsletter sistem za redovna obaveštenja

   •  
    
   • Skupština

    Skupština društva, između ostalog, je nadležna da:

    • donosi izmene osnivačkog akta;
    • usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
    • nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora;
    • odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva;
    • odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitaka, uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća dobiti članovima društva;
    • imenuje i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad odnosno načela za utvrđivanje te naknade;
    • imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
    • odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane društva;
    • imenuje likvidacionog upravnija i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
    • odlučuje o sticanju sopstvenih udela;
    • odlučuje o obavezama članova društva na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata;
    • odlučuje o zahtevu za istupanje člana društva;
    • odlučuje o isključenju člana društva iz razloga neplaćanja, odnosno neunošenja upisanog uloga;
    • odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana društva;
    • odlučuje o povlačenju i poništenju udela;
    • daje prokuru;
    • odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom;
    • odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu protiv člana društva;
    • odobrava ugovor o pristupanju novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu;
    • odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne firme;
    • daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes lica koja imaju posebne dužnosti prema Društvu;
    • daje saglsnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu člana 470. Zakona o privrednim društvima;
    • donosi poslovnik osvom radu;
    • vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom.
   •