•  
   •  
   • KontaktInformacije

   •  
   •  
   • Akcije na BELEX-u

    Stanje naših akcija na Beogradskoj Berzi.

    Simbol: NPPU

    • Cena:
     1.390 RSD
    • Promena:
     0,00%
   •  
   •  
   • Newsletter

    Prijavite se na naš newsletter sistem za redovna obaveštenja

   •  
    
   • Skupština akcionara

    Skupštinu Društva čine svi akcionari Društva. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

    Skupština akcionara, između ostalog, odlučuje o:

    • Izmenama statuta;
    • Povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, osim smanjenja osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija, o čemu odluku donosi nadzorni odbor;
    • Broju odobrenih akcija;
    • Promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
    • Statusnim promenama i promenama pravne forme;
    • Sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
    • Donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija;
    • Raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
    • Usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora;
    • Usvajanju izveštaja nadzornog odbora;
    • Imenovanju i razrešenju članova nadzornog odbora;
    • Pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva.

    Za predsednika Skupštine AD „Novi Pazar-put“ Novi Pazar je izabrana Gordana Gligorijević, dipl.pravnik, na rok do izbora novog predsednika.

   •