•  
   •  
   • Newsletter

    Prijavite se na naš newsletter sistem za redovna obaveštenja

   •  
    
   • Održavanje puteva

    Veličina putne mreže na našem području

    Uredbom o kategorizaciji državnih puteva Vlade Srbije od 27.02.2012. godine izvršeno je kategorizovanje državnih puteva I i II reda na teritoriji Republike Srbije. Po primeni nove Uredbe mreža državnih puteva koju održava AD "Novi Pazar - put" na području Novog Pazara, Kraljeva, Raške, Sjenice i Tutina smanjena je sa 929+272 km na 855+867 km.

    Smanjenje putne mreže u dužini od 73 km u procentima predstavlja smanjenje za 8% od ranije dužine koju smo održavali.

    R.br

    PODRUČJE

    Dužina           km

    Pre Uredbe Vlade Srbije

    Nova kategorizacija  putne mreže

    %

    Putevi I reda

    Putevi II reda

    Ukupno

    Putevi I reda

    Putevi II reda

    Ukupno

    1

    Kraljevo

    km

    86.052

    129.155

    215.207

    113.104

    102.103

    215.207

    100

    2

    Raška

    km

    39.000

    113.030

    152.030

    39.253

    120.509

    159.762

    105

    3

    Novi Pazar

    km

    61.550

    121.400

    182.950

    61.427

    100.200

    161.627

    88

    4

    Sjenica

    km

    84.530

    160.778

    245.308

    70.532

    125.000

    195.532

    79

    5

    Tutin

    km

    31.760

    100.079

    131.839

    32.000

    91.739

    123.797

    94

     

    UKUPNO:

    km

    303.132

    626.140

    929.272

    316.316

    539.551

    855.867

    92

    Nova prekategorizacija putne mreže sigurno će uticati na sveobuhvatni razvoj područja, prohodnost puteva kao i na bezbednost učesnika u saobraćaju.

    Održavanje puteva

    Prilikom održavanja puteva i putnih objekata primenjujemo odgovarajuće mere u cilju blagovremenog sprečavanja i otklanjanja oštećenja, stalni nadzor, redovne preglede objekata, vođenje tehničkih i drugih podataka. Radovi na redovnom održavanju puteva su poslovi takve prirode da se moraju izvoditi tokom cele godine, jer se samo tako postiže osnovna funkcija - da put bude u nameni za koju je projektovan i izgrađen.

    Prilikom i letnjeg i zimskog održavanja puteva koristimo najsavremeniju mehanizaciju i najbolje materijale čime smo kvalitet održavanja puteva podigli na visok nivo. U budućnosti taj nivo ne samo da ćemo zadržati, već ćemo ga i poboljšati, jer gotovo svake godine uvodimo novu mehanizaciju i nove tehnologije u održavanju puteva.

    Pored uslova izgrađenosti putne mreže, za kvalitetno održavanje puteva od bitnog značaja je konfiguracija terena i klimatski uslovi, kao i geodetski položaj trase. Od ukupno 419 km državnih puteva 224 km (53%) je u ravničarskom i brežuljkastom terenu, dok je u brdovitom i planinskom 195 km (47%).

    Zbog različitih vremenskih uslova, zahteva i potreba za intervencijama, kao i mogućnostima realizacije poslova redovno održavanje delimo na: Letnje održavanje puteva i Zimsko održavanje puteva.

    Letnje (redovno) održavanje puteva

    Na letnjem održavanju radove izvodimo na održavanju kolovoza, trupa puta, saobraćajne signalizacije i opreme, kao i objekata za odvodnju površinskih i podzemnih voda. Izgrađenost putne mreže, konfiguracija terena i klimatski uslovi nameću obim i vrstu radova na putevima. Ovim zahtevima udovoljava se prema raspoloživim sredstvima.

    Maksimalnu pažnju posvećujemo unapređenju i poboljšanju kvaliteta radova na redovnom održavanju i sanaciji oštećenih asfaltnih kolovoza. Priprema površina kolovoza kao i ugradnja asfaltne mase vrši se mašinski. Zaštita učesnika u saobraćaju od odrona vrši se postavljanjem zaštitnih mreža, montažnih betonskih zidova tipa "New Yersy" i izradom gabiona.

    Kako putevi na ovim prostorima prolaze preko brdsko planinskih terena, na njima su izgrađeni brojni mostovi, vijadukti i tuneli kojima su premošćavane uvale, reke i potoci. Ukupno izgrađenih mostova je 107  u dužini od 4.009 metara. Ukupan broj tunela je 8  čija dužina iznosi 910 metara.

    Specifično za putnu mrežu koju održavamo je veliki broj klizišta koja znatno smanjuju bezbednost u saobraćaju. Na putevima I reda registrovano je 17  a  na putevima II reda 19 klizišta.

    Zimsko održavanje puteva

    Tokom zime zbog velikih količina padavina, posebno snega, inja i ledene kiše kao i formiranja snežnog pokrivača i poledice neophodno je u što kraćem roku obezbediti uslove za nesmetano odvijanje saobraćaja u protivnom mnoge saobraćajnice bi bile neprohodne i po nekoliko meseci. Kako na ovu delatnost utiče više faktora (geografski, klimatski i drugi) veliku pažnju posvećujemo održavanju puteva u zimskim uslovima. Posebna odlika ovih prostora su velike snežne padavine, jaki snežni vetrovi i ekstremno niske temperature. Shvatajući značaj prohodnosti puteva na područjima sa ekstremno niskim temperaturama u svom razvojnom periodu nabavljali smo sredstva za rad sa kojima smo mogli da se suprostavimo surovim pešterskim zimama. Danas raspolažemo sa velikim brojem modernih kombinirki sa snežnim plugovima, snegočistačima sa frezama, kao i vozilima sa opremom za zimsko održavanje sa duplom vučom.

    Bezbednost učesnika u saobraćaju zavisi od brzine otklanjanja smetnji nastalih na kolovozu usled niskih temperatura, visine snežnih nanosa, osulinskih materijala. Svi ovi uslovi uticali su da  održavanje puteva u zimskom periodu vršimo iz devet punktova. Rastojanje punktova kreće se od 20 km koliko je između punktova u Sjenici i Dugoj Poljani do 50km koliko je između punktova u Kraljevu i Ušću. Na svim punktovima imamo odgovarajuće kapacitete za smeštaj radnika, mehanizacije i posipnih materijala, a posebno se ističe punkt na Kopaoniku.

     

     

    Značajno je napomenuti da na svim putevima koje smo održavali, bez obzira na vremenske uslove, nije bilo prekida odvijanja saobraćaja uzrokovanog  kašnjenjem na otklanjanju smetnji i vršenju intervencija. Dobra i racionalna organizacija rada proistekla je iz svakodnevnog praćenja svih aktivnosti. Još davne 1987. godine na svim punktovima smo počeli da pratimo i registrujemo dnevne temperature, snežne padavine, potrošnju posipnih materijala kao i angažovanje tehničkih sredstava.

     

     

    Ostale fotografije održavanja puteva možete pogledati ovde.

   •