•  
   •  
   • KontaktInformacije

   •  
   •  
   • Akcije na BELEX-u

    Stanje naših akcija na Beogradskoj Berzi.

    Simbol: NPPU

    • Cena:
     1.390 RSD
    • Promena:
     0,00%
   •  
   •  
   • Newsletter

    Prijavite se na naš newsletter sistem za redovna obaveštenja

   •  
    
   • Standardi

    ISO sertifikat za kvalitet (9001)
    U svim svojim organizovanim procesima rada, preduzeće dosta pažnje posvećuje poštovanju kvaliteta, kako pri pružanju usluga na redovnom održavanju, tako i prilikom izvođenja radova, u proizvodnji materijala, kao i prilikom nabavke i eksploatacije opreme i mehanizacije, što se odražavalo na podizanje ukupnog renomea. Postizanje zahteva kvaliteta se ogledalo kroz poštovanje tehničkih normativa i standarda, što je Preduzeću stvaralo mogućnost za aktivno uključenje u pripremi za ispunjenje strogih zahteva Standarda ISO 9001, koji su postavljeni kao uslov koji moraju ispunjavati firme koje žele ostati konkurentne na tržištu.

    AD " Novi Pazar - put " poseduje sertifikat za kvalitet ISO 9001 od 2004. godine. Nakon zvanične provere od strane sertifikacionog tela SGS-a 14.07.2004., potvrđeno je da je sistem menadžmenta kvalitetom zaživeo u svim fazama izvođenja redovnih radnih aktivnosti - tj. da se sve aktivnosti u Preduzeću odvijaju po definisanom sistemu usvojenih Procedura i Uputstava.

    ISO sertifikat za zaštitu životne sredine (ISO 14001), prva strana
    Od dobijajnja sertifikata, pa do danas vršene su redovne godišnje provere prilikom kojih su eksterni proverivači davali pozitivno mišljenje o posedovanju dobijenog sertifikata i potvrđivali da je data Izjava o politici kvaliteta u potpunosti prihvaćena i da je ista postala osnov našeg poslovanja. Zahvaljujući tome, 2007, 2010 i 2013. godine smo imali veoma uspešne resertifikacije Standarda ISO 9001 čime smo potvrdili da smo u stanju ne samo da dostignemo, već i da održimo visok stepen kvaliteta u poslovanju.

    Svesni da je zdrava životna sredina osnov opstanka posebnu pažnju posvećujemo njenom očuvanju. Naše opredeljenje da radimo kvalitetno ne bi imalo svoj puni smisao ukoliko sa tim radom ne bismo i životno okruženje učinili još boljim. Zbog toga smo uložili puno napora u standardizaciji procedura u očuvanju životne sredine, pa smo 2009. godine dobili i sertifikat za zaštitu životne sredine ISO 14001 (EMS) koji smo uspešno resertifikovali 2012 i 2015.

    Sertifikat za ISO OHSAS 18001:2007, prva strana
    Bezbednost naših radnika i ostalih učesnika u saobraćaju je nešto o čemu smo uvek vodili računa. To smo pokazali i posvećenom pristupu u procesu dobijanja sertifikata ISO OHSAS 18001:2007 - Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu.Takav pristup nam se isplatio, pa smo 19. Maja 2015 imali uspešnu proveru i dobijanja sertifikata za zaštitu na radu.

    Generalni direktor AD „Novi Pazar - put“ potpisao je izjavu o politici kvaliteta, čiji tekst glasi:

    • Politika kvaliteta je sastavni deo poslovne politike Preduzeća AD „Novi Pazar - put“
    • U realizaciji politike i ciljeva kvaliteta učestvuju svi zaposleni, s tim da primarnu ulogu i odgovornost ima rukovodstvo AD „Novi Pazar - put“
    • Rukovodstvo AD „Novi Pazar - put“ u skladu sa postavljenim ciljevima kvaliteta ostvaruje poboljšanja i unapređenja u svim procesima rada
    • U svom radu AD „Novi Pazar put“ se orijentiše na proizvode visokog kvaliteta koristeći savremenu opremu, nova tehnička i tehnološka dostignuća i podstiče svest o kvalitetu putem kontinualnog obrazovanja i osposobljavanja zaposlenih u svim oblastima svoje delatnosti
    • Na principima saradnje, uzajamnog poverenja i uvažavanja u našu politiku kvaliteta uključujemo i dobavljače
    • Naš cilj je da implemetacijom sistema menandžmenta kvalitetom na najbolji način zadovoljimo investitore i korisnike naših proizvoda i stalno unapređujemo stepen njihovog zadovoljenja
    • Poboljšanje u smislu unapređenja celokupnog sistema menadžmenta kvalitetom je kontinuiran proces i stalni zadatak rukovodstva AD „Novi Pazar - put“

    Naše opredeljenje za zaštitu životne sredine ogleda se u potpisanoj izjavi o politici zaštite životne sredine, ali pre svega u njenom poštovanju:

    • Svaki zaposleni mora biti svestan svoje odgovornosti za životnu sredinu prilikom obavljanja svojih aktivnosti
    • Sprovođenjem obuka, stručnih osposobljavanja kao i internim komuniciranjem, zaposleni se upoznaju sa politikom, postupcima, zahtevima sistema upravljanja zaštitom životne sredine, važećim zakonima i propisima i obavezi njihovog poštovanja
    • U skladu sa mogućnostima nastojimo da štedimo resurse i smanjimo upotrebu štetnih materija i stvaranje otpada
    • Rukovodstvo je odgovorno da:
     • prilikom uvođenja novih tehnologija, materijala, opreme i usluga vodi računa o mogućim uticajima na životnu sredinu
     • u stalnom komuniciranju sa zaposlenima i lokalnom sredinom saznaje i razmatra njihova mišljenja, eventualne primedbe i zahteve i adekvatno odgovara
     • u slučaju identifikacije značajnih rizika, sačinjava i ažurira planove za reagovanje u slučajevima opasnosti
    • U skladu sa svojim mogućnostima spremni smo uvek da podržimo napore lokalne zajednice i čitavog regiona na unapređenju životne sredine
    • Sprovođenjem planiranih aktivnosti Programa upravljanja zaštitom životne sredine, kroz realizaciju opštih i posebnih ciljeva, uvek vodimo računa o potrebama zainteresovanih strana
    • U cilju kontinualnog poboljšanja efikasnosti sistema upravljanja zaštitom životne sredine, bar jednom godišnje preispitujemo Politiku i učinak zaštite životne sredine
    Strategija NOVI PAZAR - PUT-a je da stalno poboljšava sve procese, iz svoje osnovne delatnosti - izgradnja i održavanje saobraćajnica, koji su od značaja za bezbednost i zdravlje na radu. U tom cilju je doneta Izjava o politici zaštite i bezbednosti na radu:
    • Svaki zaposleni mora biti svestan svojih obaveza u pogledu zdravlja i bezbednosti na radu  prilikom obavljanja svojih aktivnosti;
    • Sprovođenjem obuka, stručnih osposobljavanja kao i internim komuniciranjem, zaposleni se upoznaju sa politikom, postupcima, zahtevima OHSAS sistema upravljanja, važećim zakonima i propisima, koji se odnose na zdravlje i bezbednost na radu, i  obavezi njihovog poštovanja;
    • Stalnim praćenjem i analizom performansi naših procesa nastojimo da nivoe procenjenih rizika svedemo na minimum, sprečimo povrede i narušavanje zdravlja za zaposlene, ugovarače i posetioce i zadržimo nulti nivo pojave incidenta;
    • Rukovodstvo je odgovorno da:
     • prilikom uvođenja novih tehnologija, materijala, opreme i usluga vodi računa o mogućim uticajima na zdravlje i bezbednost na radu
     • u stalnom komuniciranju sa zaposlenima i lokalnom sredinom saznaje i razmatra njihova mišljenja, eventualne primedbe i zahteve i adekvatno odgovara
     • u slučaju identifikacije vanrednih situacija, sačinjava i ažurira planove za reagovanje u slučajevima opasnosti.
    • U skladu sa svojim mogućnostima spremni smo uvek da podržimo napore lokalne zajednice i čitavog regiona na unapređenju zaštite zdravlja i bezbednosti na radu
    • Sprovođenjem planiranih aktivnosti Programa upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, kroz realizaciju OHSAS ciljeva, uvek vodimo računa o potrebama zainteresovanih strana.
    • U cilju kontinualnog poboljšavanja efektivnosti i efikasnosti sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, bar jednom godišnje preispitujemo Politiku i učinak zaštite zdravlja i bezbednosti na radu.
   •